Права за ползване

КОВАС ОНЛАЙН МАГАЗИН ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ

Условия за ползване на електронния магазин на КОВАС ООД (kovas.bg) наричан за краткост Магазина.

Когато използвате този електронен магазин Вие приемате следните условия:
Вашият достъп до използването на Магазина се подчинява на изложените тук Условия за ползване и всички приложими закони и регулации. Осъществявайки достъп до и използвайки Магазина, Вие приемате тези Условия за ползване без ограничения и безусловно и признавате, че всякакви други споразумения между Вас и КОВАС ООД, касаещи тази материя, се заменят от Условията. Ако Вие не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване без ограничения и безусловно, моля напуснете Магазина.

Собственост над съдържанието

Магазинът и цялото му съдържание, включително, но не ограничаващо се до, целия текст и всички изображения (“Съдържание”) са със защитени авторски права и са собственост на КОВАС ООД или други организации. Всички права са запазени, освен ако изрично не е упоменато друго. Всяко съдържание, което е търговска марка, лого или марка на услуга е също регистрирана или нерегистрирана търговска марка на КОВАС ООД или други организации. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на съдържанието, е изрично забранено. КОВАС ООД настоятелно ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона, включително и съдебно преследване.

Използване на Магазина

КОВАС ООД Ви оправомощава да използвате Магазина, както следва:
• Вие може да записвате на вашия запаметяващ носител Съдържание, но само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост;
• не може да използвате изображения на продукти и системи без изричното писмено разрешение на КОВАС ООД;
• не може да разпространявате, променяте (редактирате), копирате (освен по начина, упоменат по-горе), предавате, излагате, възпроизвеждате, репродуцирате, публикувате, давате под наем, създавате вторични материали на базата на съществуващите тук, прехвърляте, продавате или по какъвто и да е друг начин използвате Съдържанието без изричното писмено разрешение на КОВАС ООД;
• забранено е използването на Магазина за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона – КОВАС ООД напълно ще съдейства на всеки правоналагащ орган или съд при поискване или изискване към КОВАС ООД да разкрие идентичността на всеки, който изпраща или предава такава информация или материали;

Дискретност на личната информация

Каквато и да е лична информация ( вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която изпращате на Магазина чрез електронна поща или по друг начин ще бъде използвана от КОВАС ООД в съответствие с приетата от Магазина Политика за защита на личната информация. Всяка друго съобщение или материал, който изпратите до Магазина: въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

Без гаранции

ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПОДЛЕЖИ НА ПЕРИОДИЧНИ ПРОМЕНИ И СЕ ПРЕДОСТАВЯ ТАКОВА, КАКВОТО Е, БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ТОЧНО ИЗРАЗЕНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА КОМЕРСИАЛНОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ЗА ПРАВАТА ИЛИ ТЯХНАТА НЕНАРУШИМОСТ. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването на косвени гаранции, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до вас. Без да ограничава гореизложеното КОВАС ООД не гарантира, нито поема отговорност, че начинът, по който вие може да използвате каквото и да е Съдържание, няма да наруши правата на трети страни, нито че Съдържанието е правилно, пълно или актуално. Допълнително, във връзка с каквито и да са дискусии, чат сесии, изпращане на съобщения, предаване на дигитална информация от какъвто и да е вид, списъци със съобщения и други подобни, КОВАС ООД не поема никаква отговорност, породена от материал с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или какъвто и да е материал, който установява или окуражава поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона, когато материалът се намира на такова място в Магазина.

Ограничения на отговорността

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН НА КОВАС ООД Е ИЗЦЯЛО ПО ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ. НИТО КОВАС ООД, НИТО НЕЙНИ ФИЛИАЛИ, КЛОНОВЕ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ УПРАВИТЕЛИ, НИТО НЕЙНИ АГЕНТИ ИЛИ ДРУГИ СТРАНИ, УЧАСТВАЩИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВОТО ИЛИ ДОСТАВКАТА ОТ ТОЗИ МАГАЗИН, СА ОТГОВОРНИ ЗА КАКВИТО И ДА СА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е ДРУГ НАЧИН СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ МАГАЗИН ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ОСНОВАНИЕТО Е ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ФИГУРА, ДОРИ АКО Е ИМАЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ВРЕДИ ДА ВЪЗНИКНАТ. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването на определени щети, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до вас.

Връзки към уебсайтове на трети страни

Електронният магазин може да съдържа връзки към сайтове/ онлайн магазини, които са собственост или се оперират от трети страни, не от КОВАС ООД. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. КОВАС ООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове/ магазини. Без да ограничава гореизложеното, КОВАС ООД специално ограничава отговорността си, ако тези сайтове/магазини:

  • нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни;
  • са неправилни, непълни или подвеждащи;
  • не отговарят на условията за комерсиалност или пригодност за определена цел;
  • не осигуряват необходимото ниво на сигурност;
  • съдържат вируси или други деструктивни характеристики от този тип или
  • са опозоряващи или оклеветяващи.

Промяна на условията

КОВАС ООД може по всяко време, без предизвестие, да промени тези Условия за ползване чрез актуализиране на този документ. Ваше остава задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за Вас при използването на Магазина.
Закони и юрисдикция
Тези Условия за ползване и вашето използване на Магазина са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с тези Условия въпроси, приложение намират разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.